Menu

Ocenenia a Certifikáty

Ocenenia

Dr. Nona Kuchina je uznávanou vedkyňou, lekárkou, akademičkou Ruskej akadémie vied a Newyorkskej akadémie technologických a spoločenských vied. Založila a vedie vedecko-priezkumné laboratórium Lenom v Izraeli.

Je autorkov viac než 40 vedeckých publikácií predložených na medzinárodných sympóziách. V roku 2004 bola ocenená zlatou medajlou Ruského fondu mieru.

Osobne ocenili jej prácu prezident USA George Bush s manželkou, starosta mesta New York M. Blumberg, senátorka Hillary Clintonová, senátor Carl Kruger a iné významné osobnosti.

Za svoje zásluhy bola v Izraeli vyznamenaná titulom „Žena roku 2000“.

Certifikáty

Certifikát GMP

Správna Výrobná Prax (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) – je súbor pravidiel, ktoré sú záväzné pre výrobu liečiv, čoraz častejšie už aj v gastronómii. Pravidlá SVP zabezpečujú vysoko kvalitné a čisté suroviny a komponenty použité v konečnom výrobku. Zabezpečujú tiež plnú kontrolu nad kvalitou a pôvodom surovín. Pravidlá SVP boli pôvodne vyvinuté pre farmaceutický priemysel. V súčasnej dobe ich však používajú aj niektoré kozmetické firmy, výrobcovia výživových doplnkov atď. Použitie pravidiel SVP dáva spotrebiteľom vysokú úroveň komfortu a dôveru v kvalitnú produkciu.

c1
c2

Certifikát IQC

ISO organizácia založená 23. februára 1947 so sídlom v Ženeve.

ISO je mimovládna organizácia, jej členmi sú národné normalizačné organizácie zastupujúce normalizáciu v danej krajine. Každá členská krajina má jedného zástupcu.

Prácu organizácie riadi Generálny sekretariát so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). Strategické rozhodnutia sú prijaté na výročných valných zhromaždeniach. Rada ISO zasadá 3-krát ročne.

Štruktúra ISO je založená na štruktúre ANSI a DIN. Pozostáva zo stoviek rôznych technických a pracovných skupín zaoberajúcich sa odbornými diskusiami ústredného výboru, v ktorom má každá krajina jeden hlas.

Návrhy na zmenu alebo navrhovanie nových noriem tzv. drafty , môže predkladať každá členská organizácia. Následne sú projekty diskutované v rámci pracovných skupín, v ktorých po generálnom konsenzuse sa „návrh“ zmení na „projekt“ , ktorý môže získať štatút oficiálnej normy po tom ako 3/4 členov hlavného výboru zaujme pozitívne stanovisko.

Činnosť ISO je financovaná z členských príspevkov v pomere k hrubému domácemu produktu. Dodatočné príjmy prináša predaj noriem. ISO tiež vydáva manuály, príručky a časopisy, ktoré poskytujú informácie o súčasných a plánovaných činnostiach organizácie.

Rešpektovanie noriem ISO je dobrovoľné. Ako mimovládna organizácia, ISO nemôže prikázať, ani presadzovať ich používanie. Autorita organizácie vychádza z medzinárodného zastúpenia, spôsobu stanovovania noriem: na základe konsenzu, a vplyvu normalizácie na ekonomiku.

c3

c4

Certifikát SR

c.1c.2